Förskola/Skola

Ungdomar i skolarbete.
Barn med autism har varierande grad av inlärningssvårigheter

Många av dessa har en utvecklingsstörning tillsammans med sin autism. Samtidigt är det vanligt med goda färdigheter inom begränsade områden, exempelvis att kunna lära sig utantill, att lägga pussel och en förmåga att lära sig mycket inom ett speciellt område. En viktig del av vår samlade intelligens handlar om att kunna förstå andra människors tankar, känslor och avsikter; något som kan saknas helt eller vara dåligt utvecklat hos barn med autism. Därför kan barn med autism inte själva utnyttja andra personer för att få hjälp att förstå och samla information. Detta ställer stora krav på kunskaper om autism hos föräldrar, förskollärare och lärare. Det är också viktigt att det redan från början finns extra personella resurser som kan hjälpa barnet utifrån dess egen utvecklingsnivå. Det finns för- och nackdelar med hur integrerat ett barn med autism ska vara i förskole-/skolmiljön. Man måste alltid göra en individuell bedömning utifrån barnets funktionsnivå och tillgången på resurser.