Skola

Ungdomar i skolarbete.
När man har bipolär sjukdom tycker man att det är jobbigt när det blir för mycket ljud och bråk runt omkring. Miljön måste anpassas.

Ett barn med diagnosen bipolärt syndrom behöver fortlöpande medicinsk behandling. Barnet behöver anpassning av förskola/skola för att tillgodogöra sig undervisningen. Sjukdomen och medicineringen kan påverka barnet när det gäller vakenhet och koncentration, känslighet för olika stimuli som ljus, buller och stress och funktionsnivån kan variera under dagen. Att få ny lärare, byta skola eller komma tillbaka efter ledighet är exempel på tillfällen när barn med bipolärt syndrom får en ökning av symtomen. Det är viktigt att skolmiljön är så stressfri som möjligt och att det finns en trygg plats dit barnet kan dra sig undan när "det blir för mycket".

Lärare och andra berörda på skolan, föräldrar och andra professionella stödpersoner bör samråda om barnets behov beträffande utbildning. Behovet av anpassning av utbildning varierar mellan olika barn med bipolärt syndrom beroende på hur frekventa, svåra och ihållande sjukdomsskoven är. Dessa faktorer är svåra att förutsäga i enskilda fall. Vissa biverkningar av medicineringen kan vara besvärande i skolan, som t.ex. att man blir törstig och behöver kissa oftare, påtaglig sömnighet eller upprördhet och koncentrationssvårigheter. Viktökning, trötthet och en tendens att lätt bli överhettad och uttorkad påverkar barnets deltagande i såväl idrott som vanliga skolämnen.

Exempel på anpassningar som kan underlätta för barn och ungdomar med bipolärt syndrom:

 • Specialträning och testning före skolstart
 • Små klasser
 • Specialundervisning
 • Att ha en anteckningsbok som tas med mellan hem och skola för att underlätta kommunikationen
 • Mindre läxa och förlängda "deadlines" när barnet inte har så mycket energi

 

 • Börja skolan senare om barnet är utmattat på morgonen
 • Böcker inspelade på band istället för att läsa själv när koncentrationen är låg
 • Att ha en lugn och trygg plats i skolan dit barnet kan dra sig undan när det känns som att "det blir för mycket"
 • Att barnet har en viss person i skolan som han eller hon kan vända sig till vid behov
 • Att barnet får gå på toaletten så ofta han eller hon vill

 

 • Att barnet får dricka så mycket vatten han eller hon vill
 • Få mer tid vid prov
 • En extra uppsättning böcker i hemmet
 • Att få göra skrivuppgifter på datorn eller låta någon annan skriva (diktamen)
 • Att få träffa en skolpsykolog eller annan professionell stödperson regelbundet

 

 • Hemundervisning vid länge frånvaro
 • Vissa mål sätts upp varje vecka och barnet belönas när det uppnår målet
 • Kunna vara hemma enskilda dagar. Något som görs upp i samarbete mellan skolan och föräldrar. Ibland kan det vara möjligt att genomföra skolarbet hemma dessa dagar. En rutin för hur detta ska genomföras bör arbetas fram